Informationspligt

Miljøministeriet har pligt til på sin hjemmeside at give borgerne information om sin virksomhed. Ministeriet skal desuden fastsætte retningslinjer for, hvordan det opfylder denne informationspligt. Dette følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, § 17 stk. 1 og 2.

Miljøministeriets departement har fastsat følgende retningslinjer om hvilken information, der som minimum skal findes på ministeriets hjemmeside www.mim.dk:

  • Overordnet information om ministeriets arbejdsområder.
  • Information om Miljøministeriets organisation, herunder organisationsdiagrammer og kontaktoplysninger til centrale indgange til ministeriet, bl.a. pressekontakt.
  • Aktuelle nyheder og publikationer om ministeriets virksomhed, arbejdsområder og politiske aftaler.
  • Årsrapporter der præsenterer ministeriets virksomhed og årets økonomiske hovedtal.
  • Resultatkontrakter med Miljøministeriets institutioner.
  • Samarbejdsaftaler med universiteter om forskningsbaseret rådgivning.
  • Oplysning om råd og udvalg i relation til Miljøministeriets ressort.
  • Links til centrale oplysninger på Miljøministeriets område så som: retsinformation.dk, hvor gældende love, bekendtgørelser, vejledninger mv. på ministerområdet kan fremsøges, Høringsportalen, hvor høringer over love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på ministerområdet kan fremsøges, Folketingets hjemmeside, hvor dokumenter, der vedrører ministerområdet, herunder lovforslag og udvalgsdokumenter, der vedrører Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, kan fremsøges.
  • Oplysninger om miljøministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, ministerens repræsentationsudgifter, modtagne gaver og udgifter til tjenesterejser på Åbenhedsordning.dk.

De nævnte oplysninger opdateres løbende med henblik på at sikre, at oplysningerne er aktuelle og retvisende.