Kemikalier

Miljøministeriet arbejder med regulering af kemikalier for at beskytte danskernes sundhed og miljøet mod farlige stoffer.

Kemi findes overalt i vores samfund – fra pesticider og rengøringsmidler til makeup og legetøj

Kemi er uundværligt i vores hverdag, men nogle kemiske stoffer kan skade mennesker, dyr og planter. I Miljøministeriet arbejder vi derfor med at beskytte mennesker og miljø mod uønskede effekter fra kemiske stoffer, for eksempel miljøskadelige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer.

Miljøministeriet er den lovgivende myndighed på kemikalieområdet. Ministeriets arbejde med kemikalier tager afsæt i den danske lovgivning, de fælles EU-regler om kemikalier og de globale kemikaliekonventioner. Læs mere om:

Den nationale kemiindsats 2022 - 2025

Fælles europæisk regulering af kemikalier

Globale kemikaliekonventioner

Den nationale kemiindsats 2022-2025

Miljøministeriet er ansvarlig for den nationale kemiindsats, som danner rammen om arbejdet mod et bæredygtigt brug af kemikalier.

Kemiindsatserne er brede politiske aftaler, der løber over fire år, og som siden 2005 har sat retning for det danske arbejde på kemikalieområdet. Initiativerne under kemiindsatserne har desuden været med til at sætte markante danske fingeraftryk på EU-reglerne inden for kemikalier. Det vedvarende danske pres for at få reguleret hormonforstyrrende stoffer, som senest er blevet omfattet af krav om klassificering og mærkning. I 2020 blev de 4 mest skadelige plast-blødgørere (ftalater) forbudt efter dansk forarbejde Miljøministeriet arbejder tæt sammen med Fødevareministeriet om kemiindsatsen.

Den tidligere regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne blev den 19. januar 2022 enige om en ambitiøs indsats på kemiområdet, hvilket resulterede i den gældende kemiindsats 2022-25.

Indsatsen har blandt andet fokus på at fremme danske mærkesager i EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed, såsom at få skadelige kemikalier ud af forbrugerprodukter og regulere PFAS. Indsatsen skal også styrke information til forbrugerne om skadelige kemikalier i forbrugerprodukter blandt andet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK Kemi.

Miljøstyrelsen gennemfører en stor del af indsatsen for at sikre et bæredygtigt forbrug af kemikalier hos blandt andet virksomheder og forbrugere. Miljøstyrelsen skaffer også ny viden via tre videncentre på kemikalieområdet, som har særligt fokus på allergi, hormonforstyrrende stoffer og klimavenlige kølemidler.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har ansvaret for at kontrollere, at reglerne bliver overholdt. Derudover har Miljøministeren i 2014 nedsat et Kemikalieforum for at sikre videndeling, dialog og samarbejde på kemikalieområdet. Forummet rummer myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter.

Fælles europæisk regulering af kemikalier

Miljøministeriet deltager i udviklingen og implementeringen af den fælles europæiske kemikalieregulering.

De grundlæggende europæiske kemikaliereguleringer kaldes REACH og CLP, der blandt andet pålægger virksomheder pligt til at dokumentere kemiske stoffers effekter, fastlægger hvordan kemikalier skal klassificeres ud fra deres fareegenskaber og forbyder en række kemikalier i produkter.

Aktuelle dokumenter inden for europæisk regulering

Læs mere om REACH- og CLP-forordningerne

Globale kemikaliekonventioner

Danmark deltager i det globale miljøarbejde og har været med til at indgå en række internationale aftaler.

Danmark deltager blandt andet i:

  • SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) er FN’s globale kemikaliestrategi, der skal sikre en sikker håndtering af kemikalier globalt.
  • Stockholmkonventionen regulerer persistente, organiske miljøgifte (POP-stoffer). Det er kemikalier, der er svært nedbrydelige i naturen, som ophobes i mennesker og dyr, er giftige og kan transporteres over lange afstande.
  • Rotterdamkonventionen regulerer eksport og import af visse farlige kemikalier og pålægger virksomheder, der ønsker at eksportere disse kemikalier til lande udenfor EU, en række forpligtelser.