Whistleblowerordning

Find retningslinjer for brug af whistleblowerordningen

På denne side finder du retningslinjer for brug af whistleblowerordningen for Miljøministeriets departement.

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Miljøministeriets retningslinjer nedenfor. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvem der kan indberette til whistleblowerordningen, hvad der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles, samt hvilke rettigheder du har som whistleblower.

Generelle retningslinjer

Læs de generelle retningslinjer for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser og vejledning for whistleblowere.

Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser

Vejledning for whistleblowere

 

Hvem kan indberette til whistleblowerordning?

Whistleblowerordningen kan anvendes af personer, der er ansat i eller er samarbejdspartner til Miljøministeriets departement. Det omfatter arbejdstagere i bred forstand, herunder overenskomstansatte, deltids- og fuldtidsansatte og tjenestemænd, frivillige samt lønnede og ulønnede praktikanter. Ordningen kan også anvendes af personer, der tidligere har arbejdet for departementet, og som indberetter om oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede for departementet.

Endvidere kan ordningen anvendes af personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde hos Miljøministeriets departement, men som indberetter om oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

Desuden kan ordningen anvendes af samarbejdspartnere, som har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med departementet, herunder private virksomheder (f.eks. leverandører og underleverandører).

Andre, f.eks. borgere, der har en sag hos den pågældende myndighed, vil ikke være omfattet af departementets whistleblowerordning.

 

Hvad kan der indberettes om?
Du kan henvende dig til departementets whistleblowerordning med oplysninger om følgende forhold:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Overtrædelse af straffeloven
  • Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning
  • Chikane
  • Seksuel chikane
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Nogle oplysninger er ikke omfattet af ordningen, og skal derfor i stedet løses af andre kanaler, f.eks. nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant.

Det kan for eksempel være:

  • oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv., og
  • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

 

Hvordan behandles indberetninger?
I Miljøministeriets departement er der etableret en central whistleblowerenhed i kontoret for Økonomi og regnskab, der behandler indberetninger. Whistleblowerenheden vil registrere din indberetning og sende dig en bekræftelse på modtagelsen inden for syv dage.

Whistleblowerenheden kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt en indberetning uden samtidig at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan whistleblowerenheden alene kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Det er derfor vigtigt, at du gemmer den 16-cifrede kode, som du får oplyst ved indberetningen.

Det er afgørende, at din indberetning sker til rette myndighed. Hvis whistleblowerenheden vurderer, at din indberetning falder uden for departementets whistleblowerordning, vil du hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen modtage oplysning om, at indberetningen falder uden for departementets whistlewblowerordning, og at indberetningen ikke vil blive behandlet yderligere. Du vil i den forbindelse blive vejledt om, hvortil indberetningen bør rettes.

Whistlebloweren kan frit vælge at indberette via Datatilsynets generelle, eksterne whistleblowerordning: https://whistleblower.dk/ i stedet for til departementets ordning.

Ifølge whistleblowerloven skal Miljøministeriet dog opfordre til, at der indberettes til departementets whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Endelig skal det understreges, at whistleblowerloven ikke indskrænker retten til at ytre sig som offentligt ansat. Man kan læse nærmere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

 

Hvilke rettigheder har man som indberetter?
Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier i medfør af lov nr. 1436 af 29. juni 2021 – Lov om beskyttelse af whistleblowere.