Spildevand

Spildevand indeholder mange forskellige stoffer, som kan skade vandmiljøet. Miljøministeriet arbejder for, at udledning af spildevand foregår på forsvarlig vis.

Spildevand skal igennem en længere rensningsproces

Miljøministeriet er ansvarlig for spildevandslovgivningen. Lovgivningen skal sikre, at spildevand ikke forurener vandmiljøet. Spildevand kan indeholde mange forskellige slags stoffer, som naturen har svært ved at nedbryde, og som kan skade planter og dyr.

Spildevand er vand, der kommer fra tage, veje, danske husholdninger, industri og erhverv, som kan indeholde menneskelige affaldsstoffer og kemikalier, fra for eksempel rengøringsmidler. Derfor kommer spildevandet igennem en omfattende rensningsproces på et renseanlæg, før det bliver ledt tilbage til vandmiljøet.

Miljøministeriets rolle

Miljøministeriet arbejder for en mere sikker udledning af spildevand og for et renere vandmiljø gennem vandområdeplanerne, der er statens handleplan for arbejdet med vandmiljøet. I Vandområdeplanerne for 2021-2027 skal planlagte indsatser blandt andet sikre en bedre spildevandsrensning på ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet kloaknetværket.

Miljøministeriet arbejder også med at sikre, at udledningen af renset spildevand foregår på forsvarlig vis. Det sker for eksempel ved, at der i den danske og europæiske spildevandslovgivning er fokus på, at spildevand bliver indsamlet, renset og genudledt til vandmiljøet på forsvarlig vis, samt at spildevand får et lavere miljøaftryk.

Miljøstyrelsen vejleder landets kommuner til at sikre, at spildevandsselskaberne og deres udledning af spildevand overholder kravene fra spildevandslovgivningen. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at spildevandselskabernes udledninger lever op til kravene.

Renere og mere klimavenligt spildevand

Selvom Danmark gennem mange år har forbedret vandsektoren og rensningen af spildevandet, er det stadig ambitionen at sikre, at vi fremover udleder renere spildevand og passer godt på vores vandmiljø.

De seneste års politiske initiativer på spildevandsområdet har været rettet mod:

 • At sikre, at vandsektoren bliver energi- og klimaneutral
  Der er et stort politisk fokus på at anvende ressourcer i spildevandet. Ressourcer fra spildevandet kan eksempelvis være spildevandsslam, der ved forbrænding kan bruges til produktion af varme. Med det store fokus på at udnytte ressourcerne forventes det, at spildevandssektoren kan producere lige så meget energi, som sektoren forbruger inden 2030, og at sektoren dermed kan blive energineutral. Da man på den måde undgår at bruge fossile brændstoffer, forventer man også at spildevandssektoren vil blive klimaneutral.

 

 • At sikre bedre rensning af spildevandet
  Udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale fra spildevand er faldet markant siden 1990’erne. Det skyldes et betydeligt politisk fokus på at få forbedret rensningen på de danske renseanlæg. Modernisering af renseanlæggene samt centraliseringer har betydet, at renseanlæggene kan rense langt bedre end tidligere.

 

 • At nedbringe udledning fra overbelastede rensningsanlæg
  Hvis der falder store mængder regn, kan renseanlæg blive overbelastede og derfor ikke have kapacitet nok til at rense alt det vand, der bliver afledt fra regnvand samt spildevand. I de tilfælde føres det overskydende vand til et overløbsanlæg, hvor der sker en mindre grad af rensning end normalt, før vandet bliver udledt til vandmiljøet.

  Miljøministeriet giver tilladelser til udbygning af renseanlæg, så man kan øge kapaciteten på renseanlæggene og dermed rense mere vand.

 

Regeringsgrundlaget

Regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark fra 2022 (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) fremgår det, at regeringen ønsker at:

 • Identificere hvor det vil give bedst miljømæssig effekt at investere i udvidelse af kapaciteten i rensningsanlæg, så større vandmængder bedre håndteres, og mængden af urenset spildevand fra overløb nedbringes
 • ændre spildevandsafgiften, så udledning af urenset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af renset spildevand.
 • Regeringen vil se på kravene til rensning af spildevandet, så spredning af miljøskadelige stoffer – herunder PFOS/PFAS – minimeres, og gøre det lettere for vandselskaberne at etablere biogas-, pyrolyse-, kalkrensning- og andre grønne løsninger.

Find regeringsgrundlaget her