Vandområdeplanerne 2021-2027

Her finder du Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Det samlede materiale består af vandområdeplanerne 2021-2027 med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS, høringsnotat og en sammenfattende redegørelse.

Bemærk, at den tilhørende miljømålsbekendtgørelse, indsatsbekendtgørelse og de tekniske bekendtgørelser træder i kraft hurtigst muligt, og vil derefter findes på Retsinformation. Vejledning til indsatsbekendtgørelsen offentliggøres senere.

Vandområdeplanerne 2021-2027 er justeret pr den 5. juli 2023, idet enkelte kommunenavne beklageligvis ikke fremgik af Bilag 17, Liste over kompetente myndigheder.

Vandområdeplanerne 2012-2027 er justeret pr den 22. september 2023 med et opdateret bilag 12. Bilag 12 er tilrettet, så det indeholder en kort beskrivelse af forpligtigelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven samt jordforureningsloven.

Vandområdeplanerne var i høring fra den 22. december 2021 til den 22. juni 2022. Miljøministeriet modtog ca. 1800 høringssvar. Alle høringssvar er tilgængelige i høringsværktøjet, som kan findes her:

Høringsværktøjet med høringssvar

Høringssvarene er blevet behandlet og miljøministeriets bemærkninger er samlet i et høringsnotat 

Her finder og ser du oplysninger om vandmiljøets tilstand

Miljøstyrelsen har produceret en video, som viser, hvordan du kan finde kort og data for specifikke vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster.

Guide til at finde tilstanden i dit lokale vandløb, sø, fjord eller grundvandet, der hvor du bor

Kort og data

I MiljøGIS kan du se kort for vandområdeplanerne, herunder hvilke miljømål og indsatser der er for specifikke områder, vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster.

På Vandplandata.dk finder du bagvedliggende data, der ligger til grund for vandområdeplanerne. 

Faktaark om Vandområdeplanerne 2021-2027

Du kan få et overblik over vandområdeplanerne 2021-2027 og planerne for vandløb, søer, grundvand, kystvande og miljøfarlige forurenende stoffer i faktaarkene herunder