Blåt Fremdriftsforum

Forummet faciliterer en bred dialog mellem de væsentligste interessenter på vandplanområdet og Miljøministeriet. Deltagerne bidrager med strategiske input til vandområdeplanerne og vandplanlægningen generelt. På denne side kan du tilgå referater og mødemateriale.

Kommisiorium

Blåt Fremdriftsforum består af de væsentligste interessenter på vandplanområdet. Forummet skal følge udviklingen i gennemførelsen af de nuværende vandområdeplaner og drøfte spørgsmål af betydning for udarbejdelse af vandområdeplanerne for tredje vandplanperiode (2021-2027) samt emner i relation til den generelle vandplanlægning.

Læs kommisorium her:

Kommissorium For Blaat Fremdriftsforum

Referater og mødematerialer