Miljøfarlige stoffer

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet kan udgøre en risiko for både dyr, planter og mennesker, når de findes i for høje koncentrationer. Miljøministeriet arbejder for at begrænse tilførslen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet

Miljøministeriet arbejder for at begrænse tilførslen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet. Miljøfarlige stoffer kan både være naturligt forekommende og menneskeskabte stoffer, som i for høje koncentrationer kan skade menneskers sundhed samt plante- og dyreliv.

Miljøfarlige stoffer kan eksempelvis være tungmetaller, PFAS, flammehæmmere, lægemidler og stoffer, som anvendes i pesticid- og biocidmidler. Udover at være giftige er nogle af stofferne svært nedbrydelige, og stofferne vil derfor ophobe sig i miljøet på sigt.

 

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven indeholder et generelt forbud mod at tilføre vandmiljøet forurenende stoffer. Der må derfor ikke udledes spildevand indeholdende miljøfarlige stoffer, som kan forurene uden en udledningstilladelse. Det gælder både udledninger fra husholdninger og industri.

Det er kommunerne og Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at stille vilkår, der begrænser udledningen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet, så udledninger ikke medfører overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandområdet, som stofferne udledes til.

 

Miljøministeriets rolle

Miljøministeriet arbejder med reguleringen af miljøfarlige stoffer, udbygger viden om kilderne til forurening og videreudvikler overvågningen af miljøfarlige stoffer. Miljøministeriet etablerer desuden partnerskaber, der blandt andet skal undersøge nye renseløsninger, som kan begrænse forureningen til vandmiljøet.

Miljøfarlige stoffer bliver reguleret af en række regler, både på nationalt og EU-niveau. Derudover er to yderligere nationale initiativer på området, kemiindsatsen og pesticidstrategien, med til at begrænse forekomsten af stofferne i vandmiljøet. Regulering i form af globale og regionale konventioner spiller også en stor rolle.

Læs om kemiindsatsen her

Læs om pesticidstrategien her

Hvor kommer miljøfarlige stoffer fra?

Der er forskellige kilder til miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. Miljøfarlige stoffer kan stamme fra kilder såsom industrivirksomheder, deponier, landbrug, dambrug, havbrug og offshore-aktiviteter. Også produkter anvendt i hjemmet og private haver kan indeholde stoffer, som ved forkert håndtering kan udgøre en risiko for vandmiljøet, f.eks. lægemidler, hårfarve, kosmetik, rengøringsmidler, pesticid- og biocidmidler.

Kilder til miljøfarlige stoffer kan være nationale eller internationale, idet også udenlandske udledninger af miljøfarlige stoffer kan påvirke det danske vandmiljø gennem luftbåren forurening eller gennem vandudveksling med tilstødende havområder.

National strategi for miljøfarlige stoffer fra 2021

Miljøministeriet har udarbejdet en national strategi for håndtering af miljøfarlige stoffer. Strategien består af en række projekter, som er finansieret inden for vandområdeplanerne og skal resultere i en bedre og mere målrettet regulering af miljøfarlige stoffer, som i dag udgør et problem i vores vandmiljø.

Strategien indeholder fem hovedmålsætninger, der skal styrke reguleringen af miljøfarlige stoffer, så udledningen til vandmiljøet reduceres. Initiativerne er primært målrettet søer, vandløb og kystvande, men vurderes også at kunne have en positiv effekt på grundvandet – og dermed drikkevandet.

Læs strategiens fem hovedformål for håndtering af miljøfarlige stoffer:

Læs strategien for miljøfarlige stoffer

Strategien indeholder blandt andet 20 målrettede indsatser for en bedre regulering af miljøfarlige stoffer, der skal bidrage til at beskytte vores vandområder.

Læs den her